Labbet r.f.

Labbets Residensdramatiker 2019

Publicerat: 08.10.2018 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

LABBETS RESIDENSDRAMATIKER 2019

2019 genomför Labbet tillsammans med Svenska kulturfonden ett pilotprojekt inom vilket en yrkesverksam dramatiker erbjuds möjlighet att fördjupa sitt konstnärliga arbete. Residensprogrammet ger såväl ekonomiskt som dramaturgiskt stöd under ett års tid, samt möjlighet till arbetsutrymme.


Vem vänder sig residensprogrammet till?
Syftet är att ge möjlighet fördjupa och utveckla ett redan existerande författarskap. Residensprogrammet vänder sig därför till redan yrkesverksamma dramatiker och dramaturger. Med yrkesverksam menas i det här fallet att den sökande har fått minst två texter uppsatta i professionella sammanhang och/eller har adekvat högre utbildning. Dramatikern ska vara verksam på svenska och bosatt i Finland.


Vad för slags projekt?
Residensprogrammet är till för att dramatikern ska kunna ägna sig åt en typ av undersökande eller koncentrerat arbete som sällan ges möjlighet inom ramen för teatrarnas produktionsprocesser. Det är inte uteslutet att dramatikern har en teater som är intresserad av resultatet av arbetet. Residensprogrammet ska dock inte ersätta dramatikerns beställningsarvode från en sådan teater.

Residensdramatikern söker med ett specifikt projekt. Projektet kan innehålla flera moment: det kan till exempel vara en eller flera texter som hen vill skriva, en genre som ska undersökas, researcharbete som ska genomföras eller liknande.


Vad ingår?

Ekonomiskt stöd
Residensdramatikern får ett utökat beställningsarvode à 18 000 euro uppdelat i fyra rater under kalenderåret 2019. Varje rat, förutom den första, är avhängigt att ett gemensamt uppsatt delmål uppfyllts. Se nedan under rubriken Upplägg.

Dramaturgiskt stöd
Residensdramatikern får dramaturgiskt stöd av Labbets dramaturg Christoffer Mellgren samt av en extern dramaturg som tillsätts enligt överenskommelse mellan Labbet och residensdramatikern.

Arbetsutrymme
Om residensdramatikern önskar finns möjlighet att använda en arbetsplats i Labbets utrymmen på Sjötullsgatan i Helsingfors 3-4 dagar i veckan. (3 vardagar eller 2 vardagar + veckoslut).

Övrigt
Residensdramatikern kan utan kostnad delta i Labbets övriga verksamhet, till exempel kurser, textcirklar eller seminarier.


Upplägg
Dramatikern kommer tillsammans med Labbet överens om en tidsplan (inkluderande 2 delmål och en slutgiltig deadline) för det skrivprojekt som hen vill förverkliga. Arbetet ska genomföras under 2019 och vara utspritt över 8-12 månader. Den första raten av beställningsarvodet betalas vid projektets start och de följande tre vid överenskomna tider, under förutsättning att delmålen uppnåtts.


Ansökan
Ansökan sänds per epost till labbetrf@gmail.com och skall innehålla en presentation av den sökande och en beskrivning av det skriv-projekt hen söker med. CV + fri text (max 1500 tecken).


Tidtabell
Ansökningstid: 8.10.2018-31.10.2018
Beslut: Senast 15.11.2018


Urval
I urvalet beaktas följande:

Med konstnärligt intressant menas bland annat följande:


Om valet
Valet av residensdramatiker görs av Labbets verksamhetsledare. Om jävsituation uppstår anlitas oberoende sakkunnig.


Övrigt
Den som anlitas som residensdramatiker har inte möjlighet att söka till programmet igen under de kommande två åren. Eftersom Residensprogrammet 2019 är ett pilotprojekt förbehåller sig dock Labbet rätten att ändra regeln om karens om programmets form ändras.


Frågor
Frågor kan ställas per epost: labbetrf@gmail.com