Labbet r.f.

Labbets årsmöte

Publicerat: 08.04.2020 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

21.4.2020 kl 18

Labbets årsmöte hålls tisdagen 21.4.2020 kl 18 och förs per epost på grund av undantagstillståndet i Finland. 

LABBET r.f.

Föredragningslista för Labbet r.f.s årsmöte tisdagen 21 april 2020 kl 18, per epost

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare
 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Föredragslistan för mötet godkänns
 5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande för 2019 presenteras
 6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga konstateras
 7. Verksamhetsplanen, budgeten, samt medlemsavgifternas storlek för 2020 fastställs
 8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
 9. Val av revisor eller två revisorer och deras suppleanter
 10. Övriga ärenden
 11. Mötet avslutas

Ifall du som medlem i föreningen önskar delta i mötet, vänligen anmäl ditt intresse till labbetrf@gmail.com